Konkursy

„Czytam i polecam...”
– konkurs na recenzję książki


Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZSP im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, kształtowanie umiejętności wyrażania opinii o dziele literackim oraz promocja nowości wydawniczych.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji nowości książkowej, która znajduje się z zbiorach biblioteki szkolnej.
 5. Praca musi być samodzielna, nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana.
 6. Pracę zgłoszoną na konkurs należy opisać wg wzoru: imię i nazwisko uczestnika, klasa; autor i tytuł recenzowanej książki.
 7. Recenzję należy dostarczyć do biblioteki szkolnej przy ul. Daszyńskiego do dnia 4 grudnia 2017r. lub przesłać drogą elektroniczną jako załącznik do dokumentu na adres e-mail biblioteki szkolnej bibliotekazspstarysacz@gmail.com
 8. Prace uczestników oceniane będą przez szkolne Jury, które spośród autorów recenzji wyłoni zwycięzców konkursu.
 9. Zwycięzca otrzyma nagrodę książkową oraz cząstkową ocenę celującą z języka polskiego, a uczniowie, których prace zostaną wyróżnione zostaną nagrodzone bardzo dobrymi ocenami z tego przedmiotu.

 

Konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów

Zachęceni popularnością ubiegłorocznych edycji konkursu czytelniczego, propagującego czytelnictwo wśród młodzieży, pragniemy także w tym roku zaprosić uczniów klas gimnazjalnych do udziału w IV Konkursie czytelniczym dla gimnazjalistów, który odbędzie się 8 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu


Regulamin konkursu:


Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu 
Temat konkursu: Jak odnaleźć się w świecie przyszłości – „Niezgodna” Veroniki Roth
Zasady konkursu:
· udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas gimnazjalnych ze Starego Sącza i okolicznych gmin,
· do udziału w konkursie uprawnia złożenie przez szkołę Karty zgłoszenia udziału w konkursie czytelniczym (każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 osoby),
· zgłoszenia prosimy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Daszyńskiego 15 w Starym Sączu do 1 czerwca 2017 r. lub przesłać faksem na nr 184460580, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zspstarysacz.pl,
· zadania konkursowe będą miały formę testu pisemnego (pytania zamknięte i krótkie otwarte).

Przebieg konkursu:
1. Konkurs odbędzie się 8 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy ulicy Daszyńskiego 15 w Starym Sączu.
2. Szkolna Komisja Konkursowa sprawdzi prace uczniów tego samego dnia i ogłosi wyniki konkursu. W przypadku jednakowej punktacji zostanie przeprowadzona dogrywka ustna.
3. Uczniowie, którzy wykażą się najlepszą znajomością powieści, otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.Konkurs fotograficzny "Z książką w tle" 
Regulamin konkursu:


1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia (jednego lub kilku), którego tematem przewodnim będzie książka, biblioteka lub czytanie.
2. Cele konkursu:
- promocja czytania jako spędzania wolnego czasu,
- promowanie biblioteki, książek i czytelnictwa,
- kształtowanie kultury czytelniczej,
- promowanie działalności artystycznej w dziedzinie fotografii.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedno lub więcej zdjęć.
5. Oryginalne fotografie w formacie plików JPEG należy przynieść na płycie CD lub innym nośniku do biblioteki przy ul. Daszyńskiego lub wysłać mailem na adres  bibliotekazspstarysacz@gmail.com.
6. Termin nadsyłania prac – 31 marca 2017 roku.
7. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję konkursową.
8. Osoby nadsyłające zgłoszenia tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
9. W przypadku osób portretowanych należy dołączyć pisemne oświadczenie sporządzone przez te osoby, że wyrażają one zgodę na wystawienie i publikowanie ich wizerunku dla celów reklamowych konkursu (wzór oświadczenia poniżej).
Zezwolenie na publikację wizerunku
Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na wystawienie i publikację mojego wizerunku na potrzeby Konkursu fotograficznego „Z książką w tle”, którego organizatorem jest biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.
(miejscowość i data) (podpis osoby wyrażającej zgodę)
10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
11. Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z tym, że autor fotografii nie narusza w niej praw osób trzecich, a w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich.
12. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac w formie wystawy pokonkursowej, jak też promowanie nadesłanych fotografii na blogu oraz funpagu biblioteki szkolnej, oraz na stronie internetowej szkoły.Kartka urodzinowa
z życzeniami dla biblioteki


Regulamin konkursu:


1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.
2. Uczestnicy wykonują jedną (lub więcej) kartkę świąteczną w dowolnym formacie, wykonaną własnoręcznie dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, wyklejanka, grafika itp.) wraz z wypisanymi życzeniami.

3. Prace uczestników oceniane będą przez szkolne Jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:
- poziom artystyczny wykonanej pracy;
- oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania;
- ciekawą treść życzeń.

4. Skład Jury: wicedyrektor mgr Angelika Duda, nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze mgr Wiesława Majda, nauczyciel-bibliotekarz mgr Justyna Białka.

5. Komisja wybierze najbardziej oryginalną pracę. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową, a wszyscy pozostali uczestnicy drobny upominek.

6. Termin dostarczenia prac konkursowych przez uczestników: do 28.10.2016 r. do biblioteki przy ul. Daszyńskiego.

„Niepoznana, niepojęta…”- 
w poszukiwaniu prawdy o kobiecie


Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.

2. Należy odgadnąć imię i nazwisko autora każdego z poniższych cytatów. Konkurs trwa do końca marca 2016 roku.

3. Odpowiedzi w formie pisemnej wraz z danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa), należy składać w bibliotece przy ul. Daszyńskiego.

4. W kwietniu 2016 roku spośród uczestników, którzy udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi, zostanie wylosowany zwycięzca. Nagrodą w konkursie jest książka o dzielnych kobietach – do wyboru „Dziewczyny wojenne” Łukasza Modelskiego lub „Dziewczyny wyklęte” Szymona Nowaka.

Zadania konkursowe:

1. „Kobieto, królowo, szatanie, aniele, 
Motylu, głazie, kwiecie,
Duchu z niebios w ludzkim ciele,
Nie ze świata, a na świecie,
Niepoznana, niepojęta,
Odmienna i jednakowa, 
I słaba, i nieugięta,
Niewolnica i królowa!"

2. „Szczęśliwy, kto swe losy powierzył kobiecie!
Ona jak ta gołąbka, zwiastunka pogody,
Przychodzi i zwiastując pogodniejsze życie,
Niesie w nasz korab różdżkę pokoju i zgody"

3. „Przeszłość w mogile, przyszłość zakryta,
Na progu boleść, nicość u mety...
I jeden tylko kwiat tu zakwita:
Miłość kobiety."

4. „...kobieta - byle była ogromnie dobra, ogromnie pewna i bardzo moja, i bardzo kochana. To wszystko, czego można chcieć, bo z tego idzie spokój - i to jest jedyna rzecz, która ma sens."

5. „Z kobietą nie ma żartu!... W miłości czy gniewie,
Co myśli, nikt nie zgadnie; co zrobi, nikt nie wie."

6. „Mimo tak wielkiej płci naszej zalety
My rządzim światem, a nami kobiety."

7. „Wiatr, dym, mgła, woda, bywszy, w lot uciecze,
Tak białogłowskie słowo, gdy je rzecze.”

8. „Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!..."

9. „Z kobietami trzeba twardo,
A nie cackać się z pulardą."Książkowe LOVE

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Należy odgadnąć tytuły książek, z których pochodzą podane cytaty (wyznania miłosne), autora dzieła oraz nazwy par literackich, których dotyczą.
 3. Konkurs trwa do końca lutego 2016 roku.
 4. Odpowiedzi w formie pisemnej wraz z danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa), należy składać w bibliotece.
 5. W marcu 2016 roku spośród uczestników, którzy udzielą najwięcej prawidłowych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca. Nagrodą jest książka niespodzianka ;)
Zadania konkursowe:


1. "- I wówczas powiem: Gdzie ty Kajus, tam i ja Kaja.

- Nie, Ligio! przysięgam ci, że nigdy żadna kobieta nie była czczona w domu męża, jak ty będziesz w moim."

2. "- Nie grzech to, że w świętym miejscu przed tobą klękam, bo gdzież, jeśli nie do kościoła, czysta miłość po błogosławieństwo przychodzi. Miłuję cię więcej niż zdrowie, miłuję cię nad wszelkie dobro ziemskie, miłuję cię duszą, miłuję cię sercem i tu, wobec tego ołtarza, miłość ci moją wyznawam!"

3. "- Ja pana [...] kocham z całej siły... lepiej niż ciotkę, lepiej... niż wujka..."

4. "- Mój ci jest! Mój ci jest! - Jej ci jest - powtórzyły potężne głosy rycerzy."

5. "- Co mi tam ludzkość! - mówił, wzruszając ramionami. - Za całą ludzkość i za całą przyszłość świata, za moją własną wieczność... nie oddam jednego jej pocałunku."

6.  "- Nie wierz [...], tej pieszczocie wzroku,
Gdy z wolna sunąc spocznie w twoim oku,
Tej drżącej dłoni, kiedy ciebie bliska,
Nie wierz głosowi, co się w duszę wciska,
Lecz własne serce niechaj cię oświeci!
Ach, tylko miłość równą miłość nieci!
Serce - milczy?
- Nie."

7. "- Miła, co ciebie dręczy?
Odpowiedziała:
- Iż cię miłuję.
Wówczas położył usta na jej ustach."

8. "- Także mam odejść nie zaspokojony?
- Jakiegoż więcej chcesz zaspokojenia?
- Zamiany twoich zapewnień za moje.
- Jużem ci dała je, nimeś zażądał;
Rada bym jednak one mieć na powrót.
- Chciałażbyś cofnąć je? Dlaczego? luba!
- Ażebym mogła oddać ci je znowu.
A przecież jest to żądanie zbyteczne;
Bo moja miłość równie jest głęboka
Jak morze, równie jak ono bez końca;
Im więcej ci jej udzielam, tym więcej
Czuję jej w sercu."

9. "- Dyć bym za tobą poszła w cały świat za śmierć! - szepnęła z mocą, tuląc się do niego zapamiętale..."

10. "- Gdybym to mógł słowem nazwać! Ja tak cię kocham! Nigdy nie myślałem, że może się z człowiekiem stać coś takiego... Twoje uśmiechy, które odsłaniają serce, jakby zdejmowały z niego zasłonę. Twoje czarne, puszyste włosy... Budzę się w nocy i, już nie śpiąc, widzę cię, czuję cię na sercu moim. Minie długa, święta chwila i dopiero wiem, że nie ma nikogo..."

11. "- Królowo moja! najdroższa! jedyna! czy moja ty? moja?
- Na zawsze! - odpowiedziała."

12. " ... czuje wreszcie na wargach jakoby pieczęć rozpaloną i palącą... oczy się jej nie chcą odemknąć, jakoby w śnie. I lecą - lecą! Senną pannę zbudził dopiero głos pytający:
- Miłujeszże mnie?
Otworzyła oczy:
- Jako duszę własną!
- A ja na śmierć i żywot!"

13. "(...) często też miałam na ustach
Imię Pana - było to w Wilnie na zapustach;
Panny mówiły, że ja jestem zakochana:
Jużci, jeżeli kocham, to już chyba Pana."2 komentarze: